Foto’s:
Jan Meijer
Instituut voor Liturgiewetenschap R.U.G.
Harry Perton  www.groninganus.com
Gerard Leijenhorst
Ype Jan Nienhuis
Albert Speelman  www.skbl.nl
Stef Tuinstra
Luuk Tuinstra
Stichting Historie Stedum 


Teksten:
Monument Clant: Ype Jan Nienhuis
Orgel: Stef Tuinstra  www.nnoa.nl
Pastorie: Pieter ’t Hart
Andere: Luuk Tuinstra


Overige:
Taal correcties: Ineke van Zanten
Adviezen diverse: Carola Kruidhof
Webmaster: Anjo de Haan  www.anjodehaan.nl

Noten, geraadpleegde Literatuur:
‘Oud Groningen Stad en lande’  C.H. Peters
‘De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis & Kunst’  VI-Groningen , 1e deel  ‘Oost Groningen, Dr. M.D. Ozinga.
‘Oorkondenboeken Groningen & Drenthe’  Mr. J.A. Feith
‘Groninger Gedenkwaardigheden’  A. Pathuis
‘Vroomheid in hout en steen’ Dr. R. Steensma
‘Langs oude Groninger Kerken’ Dr. R. Steensma
‘Opdat de ruimten meevieren’ Dr. R. Steensma
‘Verbeeld vertrouwen’ Dr. R. Steensma
‘Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen’ Dr. R. Steensma
‘Kirchen in Ost-Friesland’ Dr. Regnerus Steensma & Justin Kroesen
‘Alle Middeleeuwse kerken’ van Harlingen tot Wilhelmshaven. P Karstkarel
‘Oude Groninger kerken in beeld’ J. Knottnerus,  http://home.kpn.nl/ k2468
‘Romaans Vademecum’  Ada van Deijk
‘Groninger kerken op de fiets’  Ada van Deijk & Karel Vlak
‘Vechtende Friezen in Groninger godshuizen’ Saskia van Lier. Kwartaalblad SOGK 2003
‘Hemelse Lofprijzing en hels lawaai’ Elisabeth Kooi. Kwartaalblad SOGK 2012
‘De verbinding tussen kerk en toren’ Wiert Berghuis. Kwartaalblad SOGK 1998
‘De protestantse pastorie in noord Nederland’ Nicolaj Bijleveld & Justin Kroesen
‘Ds. W.D. van Halsema, een Groninger predikantenleven in de 18e/19e eeuw. G. van Halsema Thzn. Gronings Historisch Jaarboek 1994
‘De kronieken van de beide van Halsema’s uitgave Noordhoff 1957.
‘Het verhaal van een vlag’ G. van Halsema Thzn. Uitgave kwartaalblad SOGK 1992.
‘Rondom kerk & Toren’ Y.J. Nienhuis
‘De hervormde kerk Stedum, restauratie Cuypers en huidig aanzien’ studie Y.J. Nienhuis
‘Kerkrestauraties in Groningen’ Dr. R. Steensma/ K. v.d. Ploeg/ H. Boerema, uitgave 2002 SOGK
‘De kwestie Stedum’ uit  ‘de maakbaarheid van het verleden’  P.J.H. Cuypers als ‘restauratiearchitect’     A.J.C. van Leeuwen.
‘Aantekeningen restauratie gewelfschilderingen Herv. Kerk Stedum’ rapport RDMZ. 1939, G. Jansen
‘Beschrijving van de Herv. Kerk te Stedum’  L. Tuinstra. Uitgave ‘culturele werkgroep Niehof’ 1978
‘Beschrijving van de Bartholomeüskerk Stedum’ Tj. Burgstra. Uitgave college kerkrentmeesters 2011
‘Fivelboezem’ erfenis van een verdwenen rivier. O.S. Knottnerus
‘Het Hoogeland’ hart van de Ommelanden. M. Schoor
‘De Fivel en hare verzandinge’ 1930. Ir. Joh. Van der Veen
‘Getekende ontmoetingen’ Anco Wigboldus
‘Huizen en Parken die ik tekende’ Anco Wigboldus
‘Philip Vingboons’ (1607-1678) architect. Koen Ottenheym
‘Nittersum’  uitgave Stichting tot behoud van particuliere historische buitenplaatsen 2003.
‘De Ommelander Borgen & Steenhuizen’ Dr. W.J. Formsma, A. Pathuis & R.A. Luitjens-Dijkveld Stol.
‘De burcht Nittersum en zijn bewoners’ Ds. M. ten Broek. Groningse Volksalmanak 1930
‘Johan Clant als collator van de kerk van Stedum’ E.B. Leeman. Groningse Volksalmanak 1940
‘Rombout Verhulst in Groningen’ F.T. Scholten
‘De heren van Stedum’ J. Olthof
‘Stedum, het verleden in Beeld’ uitgave werkgroep Stedum
‘Boerderijenboek Stedum, Westeremden & Garsthuizen’  1967 Johan Nijhoff